ตุ๊กตารับปริญญา - Commencement Doll

ตุ๊กตารับปริญญา 

ตุ๊กตารับปริญญา

ตุ๊กตารับปริญญา SO-made สามารถสั่งทำตุ๊กตาให้ใส่ชุดครุยรับปริญญา

ของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆได้ตามต้องการค่ะ


ถ้าไม่มีรูปตัวอย่างในเวบ สามารถส่งรูปชุดเพิ่มเติมมาให้ทำเลียนแบบได้นะคะ

ตุ๊กตารับปริญญาของร้านเรา พยายามใส่รายละเอียดให้สมจริง

นอกจากน่ารักแล้วยังสวยงาม

เหมาะจะให้เป็นของขวัญเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงความสำเร็จที่ได้เรียบจบค่ะ

ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดสูง 5"ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดสูง 6.5"ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดความสูง 9"ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดสูง 9"ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดสูง 12"ตุ๊กตารับปริญญา ขนาดสูง 15"

การสั่งทำสามารถส่งทั้งรูปหน้าและรูปชุดมาให้ทำเลียนแบบได้ค่ะ

และระบุข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเช่น

   - มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอะไร
   - คณะ (กรณีที่แต่ละคณะใช้แถบสีที่ชุดครุยต่างกัน) หรือถ้าทราบสีก็บอกได้เลยค่ะ
   - ระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) เนื่องจากบางที่ชุดครุยแตกต่างกันในแต่ละระดับปริญญาค่ะ


ดู วิธีการสั่งทำตุ๊กตารับปริญญา เพิ่มเติม เพื่อระบุรายละเอียดส่วนอื่นๆได้ค่ะ

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ชุดครุยของมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถแบ่งตามรูปแบบของชุดครุยได้เป็น 4 ประเภท ราคาแต่ละขนาด ประมาณนี้ค่ะ

ราคาตุ๊กตารับปริญญา

 

พิเศษ เพิ่มฟรี! ปริญญาบัตร หรือติดชื่อ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. ชุดครุยตามแบบพระราชพิธีไทย แบบผ้าโปร่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

    ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 1 (ตามแบบพระราชพิธีไทย ผ้าโปร่ง)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) 
   มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU)                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTx)
   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (SSRU)     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU)
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU)              มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (NCU)
   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI)

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>                          
   ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

 

2. ชุดครุยตามแบบพระราชพิธีไทย แบบผ้าทึบ ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

       ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 2 (ตามแบบพระราชพิธีไทย ผ้าทึบ)

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU)                 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎ (xRU)

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
     
ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

 

3. ชุดครุยตามแบบตะวันตก แบบไม่มีหมวก ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
       ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 3 (ตามแบบตะวันตก ไม่มีหมวก)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU)                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)          มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU)            มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (SDU)        มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU)                  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU)
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT)    ม.เทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ (RMUTC)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) 
  เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ (Thaibar)
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน (CUT)
  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (SBC)

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> 
     ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>  

 

4. ชุดครุยตามแบบตะวันตก แบบมีหมวก ได้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
        ตุ๊กตารับปริญญา ชุดครุยแบบที่ 4 (ตามแบบตะวันตก มีหมวก)
     
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU)             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)                 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU)
    
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU)                       มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU)
    
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
    
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)                      วิทยาลัยราชพฤกษ์ (RC)
     
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (SLC)                    มหาวิทยาลัยธนบุรี (TRU)
    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)           มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (BSU)
    
มหาวิทยาลัยพะเยา (UP)                       มหาวิทยาลัยสยาม (SU:SiamU)
     มหาวิทยาลัยปทุมธานี (PTU)                  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
      

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
     ดูภาพตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา >>>

 

ดูภาพตัวอย่างผลงานตุ๊กตารับปริญญาที่ผ่านมาทั้งหมด 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ดูภาพผลงานตุ๊กตารับปริญญาที่ผ่านมา แบบคลิปวิดีโอได้ ที่นี่

Gallery ตุ๊กตารับปริญญา
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

color  stdpic  specialpic  prop

สั่งทำตุ๊กตาที่ Line: @somadeshop

SO-made Shop Channel

กดปุ่มเพื่อติดตามช่อง